Algemene Voorwaarden van Broeders Webshop.nl, gevestigd te Boxtel, met KvK nummer: 66787734.

Versie geldig vanaf 23-01-2015

1. Algemeen

1.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Broeders Webshop.nl en op iedere tussen Broeders Webshop.nl en afnemer tot stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Broeders Webshop.nl. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2  Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Broeders Webshop.nl behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden te wijzigen.

1.3  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Broeders Webshop.nl erkend.

1.4  Broeders Webshop.nl garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering

2.1  Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2  In het kader van de regels van de koop op afstand zal Broeders Webshop.nl bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere levertermijn is overeengekomen. Indien levering binnen 30 dagen of anders overeengekomen levertijd niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3  Aan de leveringsplicht van Broeders Webshop.nl zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Broeders Webshop.nl geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4  Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Indien Broeders Webshop.nl het termijn overschrijdt, moet de afnemer Broeders Webshop.nl in gebreke stellen en een redelijke termijn geven om alsnog te leveren. Bij overschrijding van een termijn is Broeders Webshop.nl niet schadeplichtig.

2.5 Indien de bestelling van de afnemer bestaat uit meerdere producten en er één of meerdere producten niet op voorraad zijn, heeft Broeders Webshop.nl het recht om te wachten met levering en verzending totdat alle producten tezamen kunnen worden verstuurd.

2.6 Alle bestellingen bij Broeders Webshop.nl dienen vooraf betaald te worden. Broeders Webshop.nl start het proces van levering pas op het moment dat de complete bestelling betaald is.

3. Prijzen

3.1  Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2  Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Broeders Webshop.nl is niet verplicht te leveren conform deze druk- en zetfout.

3.3  Alle prijzen op de site zijn in Euro's en inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten. De verzendkosten worden achteraf bij uw bestelling opgeteld.

4. Zichttermijn / herroepingsrech

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na ontvangst schriftelijk melding te maken bij Broeders Webshop.nl. Indien de afnemer binnen de zichttermijn van 14 dagen na ontvangst niet heeft gemeld gebruik te maken van het wettelijk retourrecht, dan is de koop een feit. Na melding heeft de klant 14 dagen de tijd om te retourneren.

     Tijdens de bedenktijd zal de afnemer zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om  de aard, de kenmerken en de werking van het product te kunnen beoordelen. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product binnen 14 dagen na melding van retour aan Broeders Webshop.nl retourneren, conform de door Broeders Webshop.nl verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

     De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt dan behoudt Broeders Webshop.nl zicht het recht om waardevermindering te rekenen. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Broeders Webshop.nl binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending danwel 14 dagen na bewijs van retournering (hierbij dient op het verzendbewijs expliciet de inhoud van de retourzending te worden vermeld), zorg voor terugbetaling. Bij retournering van de gehele aankoop zal het volledige aankoopbedrag inclusief eventueel berekende verzend- en/of betaalkostenkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Bij retournering van slechts een deel van de ontvangen aankopen, wordt slechts de aankoopwaarde van de geretourneerde zaken terugbetaald. Bijkomende kosten ten gevolge van een duurdere verzendmethode dan de goedkoopste standaardlevering worden nimmer gerestitueerd.

     Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

4.2 Het herroepingrecht geldt niet voor:

  • goederen waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
  • goederen die volgens specificaties van de afnemer zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een  duidelijk persoonlijk karakter hebben

  • verzegelde producten waarvan de verzegeling na levering is verbroken
  • voor goederen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

4.3 Indien de afnemer niet binnen het door Broeders Webshop.nl gestelde termijn gebruik heeft gemaakt van het herroepingsrecht is de koop een feit.

5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Broeders Webshop.nl, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Broeders Webshop.nl. Broeders Webshop.nl houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de overeenkomst en/of levering.

5.2 Broeders Webshop.nl respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 Broeders Webshop.nl maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie en conformiteit

6.1  Broeders Webshop.nl staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

6.2  De afnemer dient bij ontvangst van de bestelling de producten direct te controleren. Indien blijkt dat het afgeleverde product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Broeders Webshop.nl) deze gebreken direct na ontdekking van het gebrek (uiterlijk binnen 2 weken na ontvangst) schriftelijk te melden aan Broeders Webshop.nl. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie). Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.3  Indien klachten van de afnemer door Broeders Webshop.nl gegrond worden bevonden, zal Broeders Webshop.nl  de geleverde zaken naar keuze van de afnemer kosteloos herstellen of vervangen. Eventuele aansprakelijkheid van Broeders Webshop.nl bij schade is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Broeders Webshop.nl) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Broeders Webshop.nl gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Broeders Webshop.nl voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. 
 

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.